کتاب “شیخ صنعان” نوشته “علی اکبر سعیدی سیرجانی“

کتاب “شیخ صنعان” نوشته “علی اکبر سعیدی سیرجانی

شیخ صنعان، داستان عاشق شدن پیری است از پیران صوفیان که صدها مرید داشته و تمام واجبات دینی را انجام میداده. یک شب در خواب می بیند که از مکه به روم افتاده و بر بتی سجده می کند. به حکم آنچه در رویا به او نموده بودند عازم روم می شود و آنجا گرفتار عشق دختری ترسا می گردد و برای خاطر معشوق ایمان می دهد و ترسایی می خرد و چنان در عشق ظاهر گرفتار می شود که خمر می خورد و زنار می بندد و خوکبانی پیشه می کند و دست از اسلام و مسلمانی می شوید.

دانلود کتاب “شیخ صنعان” نوشته “علی اکبر سعیدی سیرجانی”

دانلود کتاب “شیخ صنعان” نوشته “علی اکبر سعیدی سیرجانی”شیخ صنعان

 

Advertisements

کتاب “سیمای دو زن” نوشته “علی اکبر سعیدی سیرجانی“

کتاب “سیمای دو زن” نوشته “علی اکبر سعیدی سیرجانی

شیرین و لیلی در خمسه نظامی گنجوی

کتاب «سیمای دو زن» تلخیصی است از دو منظومه معروف نظامی گنجوی (داستان خسرو و شیرین، داستان لیلی و مجنون) که سالها پیش برای مطالعه دانشجویان ادبیات فارسی تهیه شده است.

دانلود کتاب “سیمای دو زن” نوشته “علی اکبر سعیدی سیرجانی”

سیمای دو زن